ПОЛИТИКА

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД

 

 

 1. ВЪВДЕНИЕ

Настоящата политика е изготвена в съответствие с изискванията на чл.13 от Регламент 2016/679 (GDPR).

„ГАГАРИН КЪМПАНИ“  ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200569740, което събира, обработва и съхранява лични данни при условията на настоящата Политика.

„ГАГАРИН КЪМПАНИ“  ЕООД е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, жк Тракия – Индустриална зона, ул. „Недялка Шилева“ № 30.

Съгласно чл. 37, т. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът на лични данни „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД е определил длъжностно лице по защита на данните и гарантира, че същото участва по подходящ начин и своевременно във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни. Длъжностното лице по защита на данните  спазва секретността и поверителността на изпълняваните от него задачи и субектите на данни могат да се обръщат към него по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно Регламент 2016/679 (GDPR) на електронен адрес: office@gagarin-company.bg , както и писмено на адрес: гр. Пловдив 4000, жк Тракия – Индустриална зона, ул. „Недялка Шилева“ № 30, получател: длъжностно лице по защита на данните в „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД.

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ръководството на „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Настоящата политика се отнася до всички дейности по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД обработва от различни източници.

„ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни води Регистър на дейностите по обработване, като технически воденето на регистъра е възложено на длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за въвеждането в регистъра на всички промени в дейностите, както и на всички други допълнителни изисквания, в т.ч. оценки на въздействието върху защитата на данните. Регистърът се съхранява от длъжностното лице по защита на данните и трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.

Настоящата политика се прилага за всички служители и работници на „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД, както и за обработващите и членовете на техния персонал. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай, че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи за последващи действия по компетентност.

Трети страни, които работят с или за „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД, в т.ч. партньори, външни доставчици, клиенти и др., както и които имат или могат да имат достъп до личните данни на администратора, са длъжни да се запознаят и съобразят с настоящата политика. „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД е сключил споразумение за поверителност на данните с всяка трета страна, на която предоставя достъп до личните данни, обработвани от него, което дава право на „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения, освен ако обработването на данните не се изисква от правото на ЕС или от правото на държава-членка.

„ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни носи цялата отговорност и рисковете от евентуално несъответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните, включително е отговорен за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на личните данни в „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД

 1. ПРИНЦИПИ НА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД

Принципите, които администраторът на лични данни  „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД съблюдава при обработването на лични данни са: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субектите на данните.

Събирането и обработването на лични данни е сведено до минимум и е за конкретни, изрично указани и легитимни цели, а именно:

 • спазване на законови задължения от страна на администратора;
 • изпълнение на договори, по които субектът на данните е страна.

Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните). В случай че администраторът на лични данни ще обработва лични данни за цели, различни от тези, за които са събрани, същият се ангажира да предостави на субектите на данните необходимата информация за това.

Личните данни, които се събират от „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД са: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), адрес, данни от документ за самоличност, данни за пълномощник, данни за здравословно състояние, данни за обратна връзка със субектите на данни – адрес, електронна поща.

„ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни е въвел необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на субектите на данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. В тази връзка „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД използва права на достъп до данните на различни нива, което гарантира, че единствено оторизирани лица могат да имат достъп до данните.

Лични данни се събират, обработват и съхраняват в „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД за следните цели:

 • отговаряне на запитвания от клиенти по телефон и/или e-mail с цел изготвяне на оферта;
 • спазване на законови задължения на дружеството по Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове и наредби;
 • обслужване и отговор на клиенти относно жалби и др.
 • обработването на данни във връзка с издаването на фактури.

Длъжностното лице по защита на данните в ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД има задължения за извършването на периодични проверки (минимум веднъж годишно) с цел гарантиране, че събраните лични данни са адекватни, релевантни и не са прекомерни, както и проверка на сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от дружеството.

 1. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД
 • Транспортни/куриерски фирми с цел изпращане/доставяне на документи/пратки;
 • Банки и др. финансови институции във връзка с плащания;
 • Застрахователни компании при заявяване на настъпило застрахователно събитие;
 • Съд и трети лица в рамките на производства пред съд, с цел защита на законните интереси, включително събиране на вземания от клиенти по съдебен ред;
 • Компетентни органи (НАП, МВР, НСИ, Община, Комисия за защита на потребителите, КЗЛД и др.), които по силата на нормативен акт имат право да изискват от ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни.
 1. СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД не съхранява лични данни за по-дълъг срок отколкото е необходимо по отношение на целите, за които са били събрани данните, или за да бъдат спазени изискванията на действащото законодателство. В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се изтриват/унищожават, освен ако са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство. В този случай данните ще бъдат запазвани до прекратяване на производството и след изтичане на предвидения в закона давностен срок.

 1. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Физическите лица, чиито лични данни се обработват от ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД, имат следните права:

 • Право на информираност относно данните, които идентифицират администратора и неговите представители, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
 • Право на достъп до отнасящи се до тях данни.
 • Право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679; както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 • Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това и срещу обработването и разкриването на трети лица на личните данни за целите на директния маркетинг.
 • Да оттеглят своето съгласие за обработка на личните данни, когато обработката им се основава на съгласие.
 • Право на защита пред КЗЛД и съдебен ред.

Клиентите упражняват правата си след като се легитимират, като подават писмено заявление до ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД, съдържащо минимум следната информация:

 • име, тел., адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни.

Фирмата изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.

Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

В случай, че фирмата не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да упражни правото си на защита.

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД

Като потребители на официалната интернет страница на „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД може да  я разглеждате, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни.

В случай, че желаете да ползвате формата за връзка с нас е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде прието съобщението Ви. Подадената информация не се използва повторно за цели, несъвместими с определените цели в настоящата политика за защита на личните данни.

Сайтът на „ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД не използва бисквитки, но може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите клиенти да намерят повече информация по конкретни теми.

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме различни програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата ни без това да Ви идентифицира като физическо лице. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуална към 01.10.2018г. и може да се променя и допълва поради изменение на действащото законодателство, по инициатива на  ГАГАРИН КЪМПАНИ“ ЕООД или на компетентен орган.